Privacy policy

header img

Privacy policy

Privacyverklaring BKZ Consultancy

Dit is de privacyverklaring van BKZ Consultancy, voor vragen kunt u mailen naar avg@bkzconsultancy.nl. In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna: gegevens) door BKZ Consultancy.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Bij BKZ Consultancy verwerken wij gegevens van alle personen die diensten bij ons afnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De medewerkers van BKZ Consultancy zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van personen.

Welke persoonsgegevens wordt door ons verwerkt?

Uw persoonlijke gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht of verhuurd. De persoonlijke gegevens zullen enkel aan derden worden doorgegeven mits onze dienstverlening dit noodzakelijk vereist. In dit laatste geval zullen wij indien redelijkerwijze mogelijk, pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • informatie, die u zelf invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw gegevens worden onder meer verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het vervullen van de overeenkomst met onze klanten voor het implementeren van een kwaliteitssysteem en andere bijbehorende diensten
 • u per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven
 • contact met u op te nemen indien u het contactformulier heeft ingevuld
Ben u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Alleen de medewerkers van BKZ Consultancy hebben toegang tot uw gegevens.

Gebruiken wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Nee, wij verwerken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Uw gegevens worden alleen voor een adequate bedrijfsvoering binnen BKZ Consultancy gebruikt. De personen van wie wij de gegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Indien voor onze bedrijfsvoering het nodig is gegevens van personen te delen, hebben wij ten alle tijde uw toestemming nodig.

Geven wij uw persoonsgegevens aan andere landen buiten de Europese Unie door?

Nee, wij geven uw gegevens niet door aan buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door zowel de opdrachtgever als BKZ Consultancy geschiedt uitsluitend in onderling overleg, tenzij hierbij Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens
 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)
 • Factuurgegevens en overige financiële gegevens
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)
 • Correspondentie
 • Reviews
Bewaartermijn
 • 7 jaar op basis van de wettelijke bewaarplicht
 • 7 jaar op basis van de wettelijke bewaarplicht
 • Zolang als u het account heeft
 • Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 7 jaar daarna
 • Zolang de review relevant is
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke doen wij er alles aan om de beschermingen van uw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken hiervoor verschillende beveiligingstechnologieën en beschermingsmaatregelen.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten beperken;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u werkzaam bent of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Waar kunt u terecht met een vraag of een klachten?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Waar kunt u terecht met een vraag of een klachten?”). In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met: BKZ Consultancy, Bolderweg 39a, 1332 AZ Almere of mailen naar avg@bkzconsultancy.nl.

Kunnen wij dit Privacy Statement wijzigen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u daar een email-bericht over te sturen.

Lees meer ...

Brochure AanvragenDe optie brochures aanvragen is nog niet actief.

Onze Diensten

offer img

Kwaliteit

Als zorgaanbieder is uw doel om altijd helder te zijn over de kwaliteit in uw zorgorganisatie. Uw bestaande cliënten en zakenrelaties weten dat, maar nieuwe relaties mogelijk niet ... Lees meer over deze dienst
offer img

INFORMATIE BEVEILIGING

De NEN 7510 is een informatiebeveiligingsnorm specifiek voor in de zorg. Het doel van deze norm is het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en ... Lees meer over deze dienst
offer img

AANBESTEDING ZORG INKOOP

Zorginstellingen met een WTZi erkenning kunnen zorg leveren via zorgcontracten met gemeenten (Wmo, Jeugdwet), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz) ... Lees meer over deze dienst
offer img

ONDERHOUD KWALITEITSSYSTEEM

Nu is het kwaliteitskeurmerk behaald en wilt u blijven voldoen aan de eisen van de norm en wet- en regelgeving? BKZ Consultancy ondersteunt u graag bij het behoud en beheer van uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

INTERNE AUDIT

Het uitvoeren van een interne audit is een vak apart en kan soms heel complex zijn, zeker als het niet tot uw dagelijkse werkzaamheden behoort. Om te beoordelen of uw ... Lees meer over deze dienst
offer img

Trainingen

Speciaal voor zzp’ers in de zorg heeft HKZ in samenwerking met enkele marktpartijen een persoonsgebonden (kwaliteits)keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is sinds 2019 beschikbaar ... Lees meer over deze dienst
offer img

Overige diensten

Om goede zorg te leveren moeten zorgorganisaties aan diverse wettelijke- en branche eisen voldoen. Voldoet u zorgorganisatie nog niet aan de eisen van de IGJ? ... Lees meer over deze dienst